Du er her

Projekter

Både inden- og udenfor Pilotnaturpark Ringsted er der forskellige projekter med fokus på udvikling af natur, kultur og friluftsliv i Ringsted Kommune.

Her kan du læse om nogle af de forskellige projekter.

Projekter

 • Restaurering af Vigersdal Å

  Forundersøgelse af projektmuligheder. Projektet tilsigter en etablering af historiske slyngninger mv. Formålet er at forbedre levevilkårene for vandløbets dyre- og planteliv. Projektet har desuden gode rekreative potentialer, da en smukt genslynget Vigersdal Å er meget synlig i landskabet.

 • Restaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø

  Skjoldenæsholm Gårdsø har historisk set været meget eutrofieret og plaget af opblomstring af mikroskopiske alger i sommerhalvåret. Ringsted Kommune har de sidste par år udført sø-restaurering, hvor der blevet opfisket flere ton fredsfisk, samt udbredt aluminium til søen. Formålet med disse tiltag er, at skabe biologisk balance i søen. Tilagene er udført i perioden 20219-20, og effekten bliver efterfølgende undersøgt, bl.a. med fiskeundersøgelser i perioden 2021-22. 

  Projektet med fiskeundersøgelserne finansieres af Miljøstyrelsen og udføres af Ringsted Kommunes natur- og miljøafdeling i tæt samarbejde med NIRAS.

  Projektet kan følges på kommunes hjemmeside www.ringsted.dk/soerestaurering

   

  5. klasse fra Søholmskolen har flere gange hjulpet biologerne med at pille fisk ud af nettet, samt at artsbestemme, måle, veje og tælle fiskene. 

  fiskeriundersøgelse

 • Forbedring af plantesamfund i Ringsted Å

  Formålet med vandløbsvedligeholdelsen er dels at sikre afvanding, dels at fremme de ægte vandplanter og begrænse kant- og sumpplanter. Ringsted Å er på lange strækninger tilgroet med f.eks. pindsvineknop. Åen har en fin bestand af ægte vandplaner såsom sjældne arter af vandaks, hvis bestande projektet skal fremme. Vandplanterne er med til at skabe et smuk vandløb, der kan ses fra Ringsted Oplevelsessti og fra kano- eller kajak. Vandplanterne udgør vigtige levesteder og fødekilder for åens dyreliv.

 • Mere liv i Suså

  På bunden af Susåen og Torpet Kanal lever der tykskallet malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold og skabe flere levesteder. Muslingens larver transporteres via bestemte værtsfisk til nye steder, og derfor er en del af projektet at genudsætte hvidfinnede ferskvandsulke. De har tidligere levet i Susåen, men er uddøde. Målet er, at der om fem år er 7.000 tykskallede malermuslinger i Susåen, og flere fiskearter. Projektet er et samarbejde mellem flere kommuner og en del af et EU-LIFE projekt. Du kan læse mere om muslingen og projektet her: https://www.merelivisusaaen.dk/

 • Bekæmpelse af mink langs vandløb og søer

  Der bliver observeret undslupne mink flere steder. Mink er invasive og skadelige for den vilde danske natur. Invasive arter er en af de største trusler mod vores hjemmehørende biodiversitet. Derfor ønsker kommunen, i samarbejde med lokale lodsejere og dyreholdere, der afgræsser kommunale arealer, at bekæmpe vilde og forvildede mink. Bekæmpelsen skal ske ved indfangning af mink i fælder. Formålet er bl.a. at forbedre mulighederne for genetablering af odder, som historisk set har haft en stor udbredelse i Ringsteds vandløb.

 • Levesteder for grøn pragtorbist

  Pragttorbist

  Den sjældne bille grøn pragttorbist er tæt på at uddø og der findes kun én kendt bestand i Danmark, i skovområdet syd for Allindelille. Mangel på gamle veterantræer i de danske skove truer den grønne pragttorbist, og siden 2016 er der arbejdet for at sikre den sidste kendte bestand i Danmark. Projektet sker i samarbejde mellem ZOO København, Naturstyrelsen Midtsjælland, Danmarks Naturfond, Vesterskoven I/S, Ringsted Kommune samt lokale lodsejere.

  Da artens larver lever i hulheder i træer, vil indsatsen være målrettet at skabe flere af disse. Dette vil ske ved at veteranisere et stort antal træer, således at de bliver egnede til grøn pragttorbist. Hule træer er en stor mangelvare i det danske landskab og derfor er en meget lang række arter som er afhængige af disse, blevet sjældne. Ved at lave hulheder i træerne, kan man tilgodese en masse andre arter som lever i træer, og af træer, det være sig insekter, såvel som fugle og pattedyr.

 • Beskyttelse af havørne

  Der er 3 ynglende havørnepar i naturen ved Ringsted. Projektet går ud på at føre tilsyn med og i nødvendigt omfang at begrænse adgangen til havørneredderne. Kommunen ønsker med projektet også at skabe overblik over pilotnaturparken samlede bestand af rovfugle. Der er fx også en fin bestand af fiskeørne og rød glente.

 • Større biodiversitet i Danmarks skove - Myrdeskov

  I 2020 startede EU-LIFE projektet Open Woods. Projektet ejes af Naturstyrelsen, og har som mål er at sikre større biodiversitet i 25 statslige og private skove over hele Danmark.

  En større biodiversitet, altså mangfoldigheden af arter, kræver, at der bliver skabt gode levesteder i skovene. For at skabe egnede levesteder, kan der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere.

  Myrdeskov er en af de 10 skove på Sjælland, som indgår i projektet. Skoven er en del af et større skovområde beliggende umiddelbart syd for Allindelille Fredskov, der er ejet af Danmarks Naturfond. Skoven rummer en helt særlig flora knyttet til de mange lysåbne områder i skoven.

 • Naturformidling ved Haraldsted Sø

  Formidlingssted og indgang til naturparken ved de offentlige facilliter i Søsportshjørnet (naturrum, fugletårn og undervisningsbygning), som bliver etableret i foråret 2020. Fokus på naturtyperne, sø, eng og overdrev og deres naturindhold. På sigt er det oplagt at formidle yderligere om udnyttelsen af søen til drikkevand samt om vandkredsløbet og vandets vej fra det rammer jordoverfalder som regndråber til det når havet. Naturparken ligger højt placeret, midt på Sjælland og afvandet til 4 havområder; Roskilde Fjord, Kalundborg Fjord, Køge Bugt og Karrebæksminde Bugt. Der gemmer sig mange gode fortællinger knyttet til et tema om vand – både historisk og nutidigt.

 • Grej og udstyr til grejbanker

  Ringsted Kommune har blandt anden en mobil grejbank og grej til udlån flere steder. Grejet udlånes til friluftsaktiviteter og biologiske undersøgelser. Der skal etableres flere små grejbanker rundt omkring. Derudover ønskes der flere midler til mere avanceret udstyr til grejbanken i Søsportshjørnet ved Haraldsted Sø, hvor der i 2020 etableres en undervisningsbygning, hvor kommunens skoler skal lære om naturen.

  Etablering af trailcenter/aktivitets- og naturhus i Vrangeskov ved Haraldsted Sø

  Landsbyklyngen Søskovlandet arbejder sammen med et arkitektfirma på et skitse projekt til et Naturhus med en placering i Vrangeskov i nærheden af det gl. traktørsted. Visionen er at skabe gode rekreative forudsætninger for et aktivt liv, bevægelse, samvær og oplevelser i naturen samt skabe et samlingssted, hvor der er gode rammer for et varieret udbud af faciliteter, som kan deles bredt af alle. Naturhuset er også tænkt som et støttepunkt for Pilotnaturpark Ringsted, som også indgår i Søskovlandets strategiplan. Etablering af Naturhuset sker i samarbejde mellem Søskovlandet, Ringsted Kommune og Naturstyrelsen.

 • Gyrstinge Sø – madpakkehus ved Kilden i St. Bøgeskov

  Som en del af implementeringen af Helhedsplanen for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø skal der i 2020 ved Gyrstinge Sø etableres et madpakkehus. Madpakkehuset skal placeres tæt på kilden og den lille stråtækte pavillon, så der skabes et samlingssted.

Sidst opdateret

20.08.2021